:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางรัชนี ศรีชัยวงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร. 089-9372209
นางณัฐธิดา ปักปิ่นทอง
นักวิชาการสุขาภิบาล
นางสาวพนิดา โพธิ์ชัย
พนักงานจ้าง งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธนกร โชคศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถเก็บขยะ)
นายแดง เปล่งวรรณ
พนักงานประรถเก็บขยะ
นายอำนาจ คำภา
พนักงานขับรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายนิรุตน์ งอกศิลป์
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายธนาธิป ขวัญชัยรัตนภูมิ
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายขวัญใจ สอนชัยภูมิ
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายวรากร ผ่องพันธ์
พนักงานประจำรถแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)