:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
สำนักปลัด
จ่าเอกประดิษฐ์ บุญแผน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-5941470
จ่าเอกประดิษฐ์ บุญแผน
หัวหน้าสำนักปลัด
นางนริศรา สิทธิวงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุจิตรา กุลแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญบุตร
นักวิชาการเกษตร
นายภาณุวัฒน์ กุดนอก
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาววรรณอร นันทกุล
นักพัฒนาชุมชน
จ่าเอกสมัย แขชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวเสาวนีย์ แผนวิชิต
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอุเทน เจนบุรี
พนักงานขับรถ (เครื่องจักรกลเบา)
นางสาวธันยากร นุฤทธิ์มนตรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสุปราณี คลังจินดา
นักวิชาการศึกษา
นายนิรันดร์ งาคม
พนักงานขับรถ (รถตู้สำนักปลัด)
นางสาวทิวาพร ก้องหล้า
ครู
นางสาวรุ้งนภา งาคม
ผู้ดูแลเด็ก