:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
สำนักปลัด
จ่าเอกประดิษฐ์ บุญแผน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-5941470
นางสาวสุจิตรา กุลแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญบุตร
นักวิชาการเกษตร
นางวารุณี กำลังทวี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาววรรณอร นันทกุล
นักพัฒนาชุมชน
จ่าเอกสมัย แขชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายภาณุวัฒน์ กุดนอก
นักทรัพยากรบุคคล
นายอุเทน เจนบุรี
พนักงานขับรถ (เครื่องจักรกลเบา)
นางสาวเสาวนีย์ แผนวิชิต
เจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธันยากร นุฤทธิ์มนตรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวทิวาพร กองหล้า
ครู
นายนิรันดร์ งาคม
พนักงานขับรถ (รถตู้สำนักปลัด)
นางสาวรุ้งนภา งาคม
ผู้ดูแลเด็ก