:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
สำนักปลัด
จ่าเอกประดิษฐ์ บุญแผน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-5941470
นางสาวสุจิตรา กุลแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญบุตร
นักวิชาการเกษตร
นางวารุณี กำลังทวี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาววรรณอร นันทกุล
นักพัฒนาชุมชน
จ่าเอกสมัย แขชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายภาณุวัฒน์ กุดนอก
นักทรัพยากรบุคคล
นายอุเทน เจนบุรี
พนักงานขับรถ (เครื่องจักรกลเบา)
นางสาวเสาวนีย์ แผนวิชิต
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสุภารัตน์ วิเศษโชค
นักวิชาการศึกษา
นางสาวธันยากร นุฤทธิ์มนตรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวทิวาพร กองหล้า
ครู
นายนิรันดร์ งาคม
พนักงานขับรถ (รถตู้สำนักปลัด)
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก