:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
สำนักปลัด
จ่าเอกประดิษฐ์ บุญแผน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-5941470
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางนริศรา สิทธิวงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวเสาวนีย์ แผนวิชิต
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธันยากร นุฤทธิ์มนตรี
พนักงานจ้างทั่วไป
งานนโยบายและแผน
นางสาวรัชนี แดงสกุล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสุดารัตน์ ฐานเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนวรัตน์ พลมณี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติการ
นายวรวิทย์ บุตรนิล
นิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
นางนริศรา สิทธิวงค์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายภาณุวัฒน์ กุดนอก
นักทรัพยากรบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
นางสาวสุจิตรา กุลแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
งานการเกษตร
นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญบุตร
นักวิชาการเกษตร
งานป้องกันฯ
จ.อ.สมัย แขชัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายอุเทน เจนบุรี
พนักงานขับรถ(เครื่องจักรกลเบา)
นายนิรันดร์ งาคม
พนักงานขับรถ(รถตู้สำนักปลัด)
งานการศึกษา
นางสุปราณี คลังจินดา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวทิวาพร ก้องหล้า
ครู
นางสาวรุ้งนภา งาคม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมมาตร วัฒนศิริ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสายฝน หาญจิตร
แม่บ้าน