:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธานินทร์ ไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลขีลอง
083-3657289
นางลภัสรดา สนิทบุรุษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน