:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางธนนันท์ อนันต์สินชัย
ปลัดเทศบาลตำบลขีลอง
นางสาวลภัสรดา พาดฤทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน