:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายชลิต บุญชูรัตนภาพ
นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 086-8746574 E-mail : chalet.bunchoo@gmail.com
นายทองพูน กล้าไพรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 085-3075885
นางรันดร จำนงธรรม
รองรองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 094-5145422
นางยินดี ขุนพรม
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 091-6603800
นายไพโรจน์ พื้นชัยภูมิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชีลอง
โทร. 094-3839321
นางธนนันท์ อนันต์สินชัย
ปลัดเทศบาลตำบลขีลอง
โทร. 093-1636991
จ่าเอกประดิษฐ์ บุญแผน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 088-5941470
นางสุภารัตน์ แดงใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-8772572
นางรัชนี ศรีชัยวงษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร. 089-9372209
นายธานินทร์ ไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 083-3657289
นางสาวรัชนี แดงสกุล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 065-3196852