:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
กองช่าง
นายธานินทร์ ไชยชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 083-3657289
นายช่างไฟฟ้า
นายอัษฏา ศรีชมชื่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวญาดา โชคศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการกองช่าง)
นายสุชาติ ขวัญดี
นายช่างโยธา
นายวิทยา คำรัตนพันธ์
นายช่างโยธา
นายศราวุฒิ งาคม
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์)
นายบุญหลาย ดั้นชัยภูมิ
คนงานจ้างเหมา ดูแลโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า