:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
กองคลัง
นางสุภารัตน์ แดงใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-8772572
นางสาววงเดือน แสนซื่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
081-9669037
นางจำนงค์ สิมมะระ
นักวิชาการพัสดุ
นายจักรกฤษณ์ สมานวงศ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวประภาพร นาแซง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
084-9838158
นางสาวสุกัญญา ปาวะรีย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายไสว ศรีธัญรัตน์
พนักงาน แผนที่ภาษี
นางนิตยา บุญชูรัตนภาพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจินตหรา ชาวประทุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวจิรารัตน์ พันธ์ประดิษฐ์
พนักงานจ้างทั่วไป