:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
กองคลัง
นางสุภารัตน์ แดงใส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-8772572
งานการเงินและบัญชี
นางสาววงเดือน แสนซื่อ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางประภาพร รักชิด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนิตยา บุญชูรัตนภาพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
งานพัสดุ
นางจำนงค์ สิมะระ
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุกัญญา ปาวะรีย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจินตหรา ชาวประทุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
นายจักรกฤษณ์ สมานวงศ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายไสว ศรีธัญรัตน์
พนักงาน แผนที่ภาษี
นางสาวจิรารัตน์ พันธ์ประดิษฐ์
พนักงานจ้างทั่วไป