:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 รับรองสิ่งปลูกสร้าง 6 เม.ย. 64
2 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 4 ก.พ. 63
3 ใบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 4 ก.พ. 63
4 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 4 ก.พ. 63