:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: ลดใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ ปีงบประมาณ 2566 เป้าหมายลดลงร้อยละ 20

28 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ลดใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ ปีงบประมาณ 2566 เป้าหมายลดลงร้อยละ 20

โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566
มีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 20 เทียบกับค่ามาตรฐาน (ไฟฟ้าและ/หรือน้ำมัน) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565       “ให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานร้อยละ 20 เพื่อลดภาระการใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน”  ส่วนราชการ จังหวัด อำเภอ      และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการใช้พลังงานได้ที่ 

e-report.energy.go.th 

 

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร