:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

10 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร