:
เทศบาลตำบลชีลอง ยินดีให้บริการ โทรศัพท์. 044-052151 โทรสาร. 044-052152 อีเมล์. saraban@cheelong.go.th

ชื่อ: โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2566

10 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

 

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. เทศบาลตำบลชีลอง นำโดย นายชลิต บุญชูรัตนภาพ นายกเทศมนตรีตำบลชีลอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลชีลอง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ ประชุม

เชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ตามโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2566  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการวางแผนและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อนำไปประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคาม จำนวน 5 ด้าน ดังนี้

1.แผนการปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ

2.แผนการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3.แผนการปฏิบัติด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.แผนการปฏิบัติป้องกันด้านโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

5.แผนการปฏิบัติป้องกันด้านการเสริมสร้างสุขภาพ/การสาธารณสุขระดับตำบล

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร